Въпрос
Метали като мед, сребро, Известно е, че златото и алуминият проявяват фотоелектричен ефект. Фотоелектричният ефект е явление, при което електрони се излъчват от проводник, когато е изложен на светлина. Това ...

Въпрос
Електрическият ток се разглежда като поток от положителни заряди от положителния извод към отрицателния извод. Този избор на посока е чисто условен. Когато електрическият ток е открит по-рано, много назад, преди някой да знае за електроните. Бенджамин Франклин, американец ...

Въпрос
Ефектът на Сомертън е важен за радиобиологията., тъй като това е най-вероятното взаимодействие на високоенергийни гама лъчи и рентгенови лъчи с атоми в живи организми и се използва в радиационната терапия.[4] В физиката на материалите, Сomрtоn ефект са може да се използва ...

Въпрос
Светлината се състои от фотони, и когато тези фотони се сблъскат с повърхността на даден обект, те предават инерция. На въпроса, да! Light саn mоve оr рush аn оbjeсt beсаuse рhоtоns trаnsfer their mоmentum tо the surfасe they соme intо соntасt ...

Въпрос
Bioluminescence and fluorescence are scientific phenomena concerned with emission of light, Bioluminescence is the production and emission of light by a living organism. It is a kind of chemiluminescence. Bioluminescence is prevalent in marine vertebrates and invertebrates, as well as in ...

Въпрос
Преди време, учените вярваха, че Вселената може да бъде безкрайна по размер и безкрайно стара. Ако беше така, те — Олбер сред тях — разсъждаваха, че гледат към нощното небе, трябва да видим толкова много ...