Как да изчислим моларната маса на HCl

Въпрос

Съединението хлороводород има химическа формула HCl, На стайна температура, това е безцветен газ, който образува бели изпарения от солна киселина при контакт с атмосферни водни пари.

Моларна маса на HCl

  • Моларната маса е просто масата на един мол вещество, със стандартна единица от g/mol или gmol−1

мениджърите по наемане искат да знаят, че можете да направите това в продуктивна, за изчисляване на моларната маса на HCl, трябва да знаете броя молове/моларна маса на водорода(Х) и моларна маса на хлор(кл) кое е {H=1 CI=35.5} в g/mol

Тогава, разгледайте дадената молекула HCl;

Моларна маса на водорода(Х) + Моларна маса на хлора(кл) = моларна маса на HCl

1 + 35.5 g/mol = 36.5 g/mol

Моларна маса на HCl = 36.5 g/mol

Оставете отговор