Waarom wordt koper ontladen bij de elektrolyse van koper? (II) Sulfaatoplossing?

Vraag

In de elektrolyse van koper (II) sulfaat oplossing, koperionen worden afgevoerd in verhouding tot de hoeveelheid koper (II) ionen opgelost in de oplossing. De ontladen ionen worden door verschillende processen uit de oplossing verwijderd, inclusief absorptie door vaste stof of oplossen in water.

Van koper (II) sulfaat oplossing, de koperionen zijn gebonden aan anionen (sulfaat) bij een redoxreactie. De algemene reactie is:

2Cu(s) + 3H2O (l) -> 2Cu2+ (aq) + 2SO4(aq)

Door de reductie van de SO4-ionen komen de koperionen vrij, wat resulteert in de vorming van waterstofgas.

De ontlading van koper bij de elektrolyse van koper (II) sulfaatoplossing is te wijten aan de volgende redenen:

1. De ontbinding van CuSO 4 in water komen Cu2+ ionen vrij. Deze ionen combineren met elektronen van watermoleculen om H2O2 te vormen. Deze tweede reactie is exotherm en geeft warmte af, die de ontlading van koper veroorzaakt.

2. De dissociatie van CuSO 4 in Cu en SO 4 2- ionen geven ook Cu2+ en SO4+ vrij. Deze ionen combineren met elektronen van watermoleculen om H2O en HSO4- te vormen. Het netto resultaat is een toename van de concentratie van deze zouten en een afname van de concentratie van CuSO 4 .

Laat een antwoord achter