Registreer nu

Log in

vergeten wachtwoord

Wachtwoord vergeten? Vul alstublieft uw e-mail adres in. U ontvangt een link ontvangen en zal een nieuw wachtwoord via e-mail te creëren.

bericht toevoegen

Je moet inloggen om bericht toe te voegen .

question

U moet inloggen om een ​​vraag te stellen.

Log in

Registreer nu

Welkom bij Scholarsark.com! Uw inschrijving krijgt u toegang te verlenen tot het gebruik van meer kenmerken van dit platform. U kunt vragen stellen, maken bijdragen of antwoorden bieden, bekijk profielen van andere gebruikers en nog veel meer. Registreer nu!

Voorwaarden & Voorwaarden

Juridische kennisgevingen

Wij, De exploitanten van deze website, bieden het als een openbare dienst aan onze gebruikers.

Lees aandachtig de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. Houd er rekening mee dat uw gebruik van de website uw onvoorwaardelijke instemming vormt om deze gebruiksvoorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. als jij (de gebruiker") ben het er niet mee eens, gebruik de website niet, materiaal aan de website verstrekken of materiaal ervan downloaden.

De operators behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Uw gebruik van de Website na een dergelijke wijziging vormt uw onvoorwaardelijke instemming om deze Algemene Voorwaarden zoals gewijzigd te volgen en eraan gebonden te zijn. Om deze reden, we raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden te lezen wanneer u de website gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en gelden niet voor gelinkte sites van derden. Deze algemene voorwaarden en onze Privacybeleid, die hierbij door verwijzing zijn opgenomen, de volledige overeenkomst bevatten (de overeenkomst") tussen u en de Operators met betrekking tot de Website. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Toegestaan ​​en verboden gebruik

U mag de website uitsluitend gebruiken om ideeën te delen en uit te wisselen met andere gebruikers. U mag de Website niet gebruiken om toepasselijke lokale, staat, nationaal, of internationaal recht, inclusief maar niet beperkt tot alle toepasselijke wetten met betrekking tot antitrust of andere illegale handels- of zakelijke praktijken, federale en staatswetten inzake effecten, voorschriften uitgevaardigd door de V.S. Beveiligingen en Uitwisselingen Commissie, alle regels van een nationale of andere effectenbeurs.

U mag geen materiaal uploaden of verzenden dat inbreuk maakt op het auteursrecht van een persoon of dat misbruik maakt, octrooi, handelsmerk, of handelsgeheim, of openbaar maken via de website van informatie waarvan de openbaarmaking een schending zou vormen van enige vertrouwelijkheidsverplichting die u mogelijk heeft.

U mag geen virussen uploaden, wormen, Trojaanse paarden, of andere vormen van schadelijke computercode, noch het netwerk of de servers van de website blootstellen aan onredelijke verkeersbelastingen, of anderszins deelneemt aan gedrag dat als storend wordt beschouwd voor de normale werking van de website.

Het is ten strengste verboden om op of via de Website enige onwettige, schadelijk, offensief, dreigend, beledigend, lasterlijk, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, ontheiligen, hatelijk, frauduleus, seksueel expliciet, raciaal, etnisch, of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, elk materiaal dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zijn met toepasselijke lokale, staat, nationaal, of internationaal recht.

Het is uitdrukkelijk verboden om persoonlijke informatie van andere gebruikers te verzamelen en te gebruiken, inclusief adressen, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens die op de website kunnen verschijnen, voor het maken of samenstellen van marketing- en/of mailinglijsten en voor het verzenden van ongevraagd marketingmateriaal aan andere gebruikers, hetzij per fax, e-mail, of andere technologische middelen.

Het is u ook uitdrukkelijk verboden om persoonlijke informatie van gebruikers voor marketingdoeleinden aan derden te verspreiden. De operators beschouwen het opstellen van marketing- en mailinglijsten met behulp van de persoonlijke informatie van gebruikers, het verzenden van ongevraagd marketingmateriaal naar gebruikers, of de verspreiding van persoonlijke informatie van gebruikers aan derden voor marketingdoeleinden als een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden, en de exploitanten behouden het recht om te beëindigen of op te schorten uw toegang tot en gebruik van de Website en op te schorten of uw lidmaatschap in het consortium in te trekken, zonder restitutie van contributie betaald.

De Operators er rekening mee dat ongeoorloofd gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers in verband met ongevraagde marketing correspondentie kan ook schendingen van de verschillende staats-en federale anti-spam wetten vormen. De operators behouden zich het recht voor om misbruik van de persoonlijke informatie van gebruikers te melden aan de juiste wetshandhavings- en overheidsinstanties, en de Operators zullen volledig samenwerken met alle autoriteiten die overtredingen van deze wetten onderzoeken.

Gebruikersinzendingen

De Operators willen geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via de Website. elk materiaal, informatie, of andere communicatie die u verzendt of plaatst (“Bijdragen”) op de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Alle bijdragen aan deze site zijn door u in licentie gegeven onder de MIT-licentie aan iedereen die ze wil gebruiken, inclusief de operators.

Als je voor een bedrijf of bij een universiteit werkt, het is waarschijnlijk dat u niet de auteursrechthebbende bent van alles wat u maakt, zelfs in je vrije tijd. Alvorens bijdragen te leveren aan deze site, schriftelijke toestemming krijgen van uw werkgever.

Discussielijsten en forums van gebruikers

De operators mogen, maar zijn niet verplicht om, alle delen van de website controleren of bekijken waar gebruikers berichten verzenden of posten of uitsluitend met elkaar communiceren, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersforums en e-maillijsten, en de inhoud van dergelijke communicatie. de operators, echter, heeft geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke communicatie, al dan niet voortvloeiend uit de wetten van het auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit, of anders. De Operators kunnen op elk moment naar eigen goeddunken inhoud op de Website bewerken of verwijderen.

Gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie

Informatie die naar de website wordt verzonden, wordt beheerd volgens de huidige Privacybeleid en de vermelde licentie van deze website.

U stemt ermee in om true, nauwkeurig, huidig, en volledige informatie bij het registreren op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze accountinformatie bij te houden en onmiddellijk bij te werken om ze waarheidsgetrouw te houden, nauwkeurig, huidig, en voltooi. Als u informatie verstrekt die frauduleus is, onwaar, onnauwkeurig, incompleet, of niet actueel, of we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie frauduleus is, onwaar, onnauwkeurig, incompleet, of niet actueel, we behouden ons het recht voor om uw account zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen en om elk en al huidig ​​en toekomstig gebruik van de website te weigeren.

Hoewel delen van de Website eenvoudig kunnen worden bekeken door de Website te bezoeken, om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud en/of extra functies die op de website worden aangeboden, mogelijk moet u zich aanmelden als gast of u registreren als lid. Als u een account aanmaakt op de Website, mogelijk wordt u gevraagd uw naam op te geven, adres, een gebruikers-ID en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw wachtwoord of account. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. U gaat er verder mee akkoord dat u anderen niet toestaat, inclusief degenen wiens accounts zijn beëindigd, om toegang te krijgen tot de website met uw account of gebruikers-ID. U verleent de Operators en alle andere personen of entiteiten die betrokken zijn bij de werking van de Website het recht om de, toezicht houden op, uittreden, winkel, en uw gegevens gebruiken in verband met de werking van de Website en bij het verlenen van diensten aan u. De operators kunnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie die u verstrekt, of het gebruik of misbruik door u of derden van informatie die is verzonden of ontvangen via de website. Voor meer informatie over hoe we de privacy van de persoonlijke informatie in uw account beschermen, bezoek onze Privacybeleid.

vrijwaring

U stemt ermee in om te verdedigen, de Operators schadeloos stellen en schadeloos stellen, agenten, verkopers of leveranciers van en tegen alle claims, schade, kosten en lasten, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik of misbruik van de Website, inclusief, zonder limiet, uw schending van deze algemene voorwaarden, de inbreuk door u, of een andere abonnee of gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

Beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door een van de partijen worden beëindigd. Als u niet langer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, u moet het gebruik van de Website staken. Als u niet tevreden bent met de Website, hun inhoud, of een van deze voorwaarden, voorwaarden, en beleid, uw enige rechtsmiddel is om te stoppen met het gebruik van de Website. De Operators behouden zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Website te beëindigen of op te schorten, of delen van de Website, zonder kennisgeving, als we geloven, naar eigen goeddunken, dat dergelijk gebruik (ik) in strijd is met enige toepasselijke wet; (ii) schadelijk is voor onze belangen of de belangen, inclusief intellectuele eigendom of andere rechten, van een andere persoon of entiteit; of (iii) waar de Operators reden hebben om aan te nemen dat u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

GARANTIEVERKLARING

DE WEBSITE EN BIJBEHORENDE MATERIALEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, DE OPERATORS WIJZEN ALLE GARANTIES AF!, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, GEMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM. DE OPERATORS GEVEN GEEN VERKLARING OF GARANTIE DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, TIJDIG, ZEKER, OF FOUT GRATIS; NOCH GEVEN DE OPERATORS ENIGE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DE OPERATORS GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, OF PRODUCTEN OP DE WEBSITE.

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE OPERATORS OF EEN VAN HUN AGENTEN, VERKOPERS OF LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER LIMIET, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, ZAKELIJKE ONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, MISBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS DE OPERATORS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE DISCLAIMER VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. OMDAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBODEN, BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE INHOUD DOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOOR UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO IS EN DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN DE INTERUP- OF GEGEVENSVERLIES VAN INHOUD. DE OPERATORS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF VEROORZAAKTE SCHADE, OF DAT WORDT VEROORZAAKT, DIRECT OF INDIRECT, DOOR DE INFORMATIE OF IDEEN OPGENOMEN, VOORGESTELD OF VERWEZENLIJKT IN OF VERSCHIJNT OP DE WEBSITE. UW DEELNAME AAN DE WEBSITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN DE OPERATORS OF VIA DE OPERATORS, HUN WERKNEMERS, OF DERDE PARTIJEN ZULLEN ENIGE GARANTIE MAKEN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK IS GEMAAKT. U ERKENT, DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE WETTELIJKE OF GELIJKE THEORIE, OF IN TORTUIN, CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZULLEN DE OPERATORS OF EEN VAN HUN AGENTEN, VERKOPERS OF LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK TEGENOVER GEBRUIKER OF ANDERE PERSOON VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIAAL, INCIDENTELE OF GEVOLGVERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF VOOR ENIGE SCHENDING VAN DE BEVEILIGING IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN GEVOELIGE INFORMATIE VIA DE WEBSITE OF VOOR ENIGE WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER LIMIET, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, ONDERBOUWING, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN, OF COMPUTERSTORING OF STORING, ZELFS ALS EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE OPERATORS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE MOETEN KENNEN.

DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPERATORS VOOR ALLE CLAIMS IN VERBAND MET DE WEBSITE ZAL NIET MEER DAN VIJF ONS. DOLLARS ($5.00). DE GEBRUIKER GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT DE VOORGAANDE BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTILE BASIS VAN DE KOOPJE ZIJN EN DAT DE OPERATORS DE WEBSITE NIET ZOUDEN BIEDEN DIE EEN EEN DERGELIJKE BEPERKING ZOUDEN.

Algemeen

De website wordt gehost in de Verenigde Staten. De exploitanten beweren niet dat de inhoud op de website geschikt is of kan worden gedownload buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de inhoud is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, u doet dit op eigen risico en bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing op deze voorwaarden. Een partij mag de andere partij alleen schriftelijk op de hoogte stellen van de hoofdvestiging van die partij, aandacht van de belangrijkste juridische functionaris van die partij, of op een ander adres of op een andere wijze die de partij schriftelijk zal specificeren. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven bij persoonlijke levering of fax, of, indien verzonden per aangetekende post met gefrankeerde prepaid, 5 werkdagen na de verzenddatum, of, indien verzonden per internationale koerier met vooruitbetaalde verzendkosten, 7 werkdagen na de verzenddatum. Als enige bepaling hierin als niet-afdwingbaar wordt beschouwd,, de overige bepalingen blijven onverminderd van kracht zonder op enigerlei wijze te worden beïnvloed. Verder, de partijen komen overeen om een ​​dergelijke niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een afdwingbare bepaling die de bedoeling en het economische effect van de niet-afdwingbare bepaling het dichtst benadert. Sectiekoppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren niet, begrenzing, de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie te interpreteren of te beschrijven. Het nalaten van de Operators om te handelen met betrekking tot een schending van deze Overeenkomst door u of anderen, vormt geen verklaring van afstand en beperkt de rechten van de Operators met betrekking tot een dergelijke schending of latere schendingen niet.. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of het gebruik van de Website door de Gebruiker moet voor de rechtbanken van België worden gebracht, en u stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elke rechtsvordering die u heeft met betrekking tot uw gebruik van de Website moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de claim of de oorzaak van de actie. Deze voorwaarden beschrijven het volledige begrip en de overeenkomst van de partijen, en vervangt alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen, wat betreft hun onderwerp. De verklaring van afstand van een schending van een bepaling van deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een andere of volgende schending.

Links naar andere materialen

De website kan links bevatten naar sites die eigendom zijn van of beheerd worden door onafhankelijke derde partijen. Deze links zijn alleen bedoeld voor uw gemak en ter referentie. Wij hebben geen controle over dergelijke sites en, daarom, wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op deze sites wordt geplaatst. Het feit dat de exploitanten dergelijke links aanbieden, mag op geen enkele manier worden opgevat als een goedkeuring, autorisatie, of sponsoring van die site, de inhoud ervan of de bedrijven of producten waarnaar daarin wordt verwezen, en de Operators behouden zich het recht voor om het ontbreken van aansluiting op te merken, sponsoring, of goedkeuring op de Website. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de sites van derden waarnaar door de website wordt gelinkt, u doet dit geheel op eigen risico. Omdat sommige sites geautomatiseerde zoekresultaten gebruiken of u op een andere manier linken naar sites die informatie bevatten die als ongepast of beledigend kan worden beschouwd, de Operators kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, of fatsoen van materiaal op sites van derden, en u doet hierbij onherroepelijk afstand van elke claim tegen ons met betrekking tot dergelijke sites.

Kennisgeving van mogelijke inbreuk op het auteursrecht

In het geval u van mening bent dat materiaal of inhoud die op de Website is gepubliceerd, inbreuk kan maken op uw auteursrecht of dat van een ander, alsjeblieft contact ons.

Auteur