คำถาม
Glaucoma is an eye disease that causes vision loss and can cause blindness. Glaucoma is hazardous because the most common type—called “open-angle” glaucoma—does not usually cause symptoms at first.   What causes glaucoma? Most glaucoma happens when the fluid inside your eye does ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 3514 มุมมอง 0

คำถาม
Acne, also called pimples, occur when your skin’s oil glands are overactive and pores become inflamed. Some types of skin bacteria may make pimples worse. Pimples can appear anywhere on the skin, but they most often occur on the face. ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 3629 มุมมอง 0

คำถาม
Carrots can help lower your blood pressure by providing nutrients like potassium and magnesium. They also contain antioxidants that protect against free radicals, which can cause damage to the body's cells. Carrots are a root vegetable ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 4270 มุมมอง 0

คำถาม
มีคำศัพท์ในโลกของคอมพิวเตอร์ที่อาจทำให้สับสนและบางครั้งนำไปใช้ในทางที่ผิด. บางคนใช้คำว่า ROM (หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว) และ RAM (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) แทนกันได้. นี่คือ, แน่นอน, ไม่เหมาะสม! เลยอยากเปิด ...
กำลังดำเนินการ 0
4 ปีที่ 1 ตอบ 4709 มุมมอง 0

คำถาม
การสัมภาษณ์งานพยาบาลมักจะแตกต่างกัน, แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการถามคำถามสัมภาษณ์การพยาบาลหลายครั้ง. We’ve соmрiled а list оf the mоst соmmоn nursing interview questiоns yоu’re likely tо be аsked whether yоu аre аррlying fоr yоur first jоb ...
กำลังดำเนินการ 0
4 ปีที่ 1 ตอบ 10647 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021