คำถาม
คุณอาจกำลังคิดถึงการย้ายทีมบริการของคุณ? หรือบางทีคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่มอบให้คุณ 24/7 ครอบคลุมการดำเนินงานของคุณ? AS White Global มีความสามารถอันชาญฉลาดในการนำเสนอโซลูชันดิจิทัลที่มีคุณภาพที่เหมาะกับคุณ ...

คำถาม
มีคำศัพท์ในโลกของคอมพิวเตอร์ที่อาจทำให้สับสนและบางครั้งนำไปใช้ในทางที่ผิด. บางคนใช้คำว่า ROM (หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว) และ RAM (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) แทนกันได้. นี่คือ, แน่นอน, ไม่เหมาะสม! เลยอยากเปิด ...

คำถาม
หน่วยความจำเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่เก็บและดึงข้อมูล. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แกะ) เป็นหน่วยความจำประเภทหลักที่ใช้ในคอมพิวเตอร์. เรียกอีกอย่างว่าหน่วยความจำระเหยเพราะมันสูญเสีย ...