คำถาม
Allen's rule is a generalization of the Pareto principle, ซึ่งระบุว่าในสถานการณ์ใด ๆ ที่มีตัวแทนสองประเภทเข้ามาเกี่ยวข้อง, ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกแก่คนส่วนน้อย. Bergmann's rule is a refinement of Allen's rule which ...