โพล

ผล
The shock from the car battery will not kill you. ในความเป็นจริง, under normal circumstances, a 12-volt car battery usually doesn't even shock you. That is not to say that car batteries completely harmless. There are many ways to get ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 7659 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021