คำถาม
ในขณะที่มีพันธะเคมีประเภทต่างๆ, จุดเน้นของเราในบทความนี้คือการหารือเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพันธะอิออนและโควาเลนต์. พันธะเคมีชนิดพื้นฐานที่สุดสามารถกล่าวได้ว่าเป็นไอออนิกหรือ ...