คำถาม
วีซ่าประเภท Digital Nomad กำลังเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากวีซ่าเหล่านี้ให้อิสระแก่ผู้คนในการใช้ชีวิตและทำงานในประเทศอื่น ในขณะที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบ Digital Nomad ไว้ได้. ด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานจากระยะไกลและความสามารถในการดำเนินธุรกิจออนไลน์, มากกว่า ...