คำถาม
สุนัข, พวกเรารู้แล้ว, wоrshiрมนุษย์ของพวกเขาเหมือนgоds. นั่ง: ให้กับตัวเองเท่านั้น. นี้ในตัวเองเป็นตัวอย่างของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. ความคิดของสุนัขไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการเห็นอย่างไร้เหตุผลเป็นอย่างอื่นนอกจากความร้ายแรง, ความเย่อหยิ่งของคนที่โดดเดี่ยว ...