คำถาม
โดยทั่วไปก่อนที่เราจะรู้จัก The Great Horned Owl Size, We Need To Know What This ''Great Birds'' เป็น. The Great horned owl เป็นนกหน้ากลมที่มีขนรูปเขาคล้ายกระจุกบนกระหม่อม, ซึ่งเข้มกว่า ...