คำถาม
อุณหภูมิคือการวัดพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่ในโมเลกุล, อะตอมและอนุภาคย่อย. มีหน่วยวัดเป็นเคลวินซึ่งเท่ากับองศาเซลเซียส. เพื่อวัดอุณหภูมิ, นักวิทยาศาสตร์ใช้ a ...