คำถาม
สารประกอบไฮโดรเจนคลอไรด์มีสูตรทางเคมีHCl, ที่อุณหภูมิห้อง, มันเป็นก๊าซไม่มีสี, ซึ่งก่อให้เกิดไอสีขาวของกรดไฮโดรคลอริกเมื่อสัมผัสกับไอน้ำในบรรยากาศ. Molar Mass Of HCl Molar mass is simply the mass of one mole of a substance, ด้วยหน่วยมาตรฐานของ ...
0
2 ปีที่ 0 คำตอบ 10797 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021