คำถาม
การแพทย์เชิงบูรณาการเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นศูนย์กลางและครอบคลุมด้านกายภาพอย่างครบถ้วน, ทางอารมณ์, จิต, ทางสังคม, อิทธิพลทางจิตวิญญาณและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคล. การใช้กลยุทธ์ส่วนบุคคลที่คำนึงถึง ...