คำถาม
การยืดกล้ามเนื้อแบบไอโซสแตติกเป็นรูปแบบการฝึกขั้นสูงเพื่อความยืดหยุ่น. อย่างไรก็ตาม, ต้องทำด้วยความระมัดระวัง. การยืดกล้ามเนื้อประเภทนี้ใช้ในการพัฒนาช่วงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงซึ่งสัมพันธ์กับศิลปะการต่อสู้และ .บางรูปแบบ ...