คำถาม
การไถพรวนเป็นกระบวนการทำลายชั้นผิวดิน, มักจะมีเครื่องมือกล. การเตรียมดิน หมายถึง กิจกรรมเอาหินออก, ตอไม้, ราก, หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ จากผิวดินก่อน ...