คำถาม
Google Maps เป็นวิธีที่สนุกและเห็นภาพเพื่อช่วยให้โลกเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์, การอ่านแผนที่, ที่ตั้ง, และการวัดระยะทาง. นอกจากการใช้ Google Maps ยังช่วยสอนนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำแผนที่อีกด้วย, เช่นละติจูดและลองจิจูด, you can inspire ...