คำถาม
ต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อรับปริญญาเอก(ที่เอ็มไอที), การศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างกว้างขวางจำเป็นต้องสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงที่ได้รับอนุมัติและการวิจัยต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง. มีการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต ...