คำถาม
มาลาเรียเป็นโรคเลือดที่มียุงเป็นพาหะซึ่งคุกคามถึงชีวิตที่เกิดจากปรสิตพลาสโมเดียม, ถ่ายทอดสู่มนุษย์ผ่านทางน้ำลายของยุงก้นปล่องตัวเมียที่ติดเชื้อ. ยุงตัวเมียเท่านั้นที่กินเลือด; ยุงตัวผู้กินน้ำหวานจากพืชและไม่ส่งผ่าน ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 4344 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021