คำถาม
ไอออนหลายตัวคือไอออนที่มีประจุไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งประจุ. ไอออนเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งไอออนบวก, ซึ่งเป็นประจุบวก, หรือแอนไอออน, ที่ ...