คำถาม
การปฏิวัติเขียว, หรือการปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งที่สาม, เป็นชุดของความคิดริเริ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่าง 1950 และช่วงปลายทศวรรษ 1960, ที่เพิ่มการผลิตทางการเกษตรทั่วโลก, โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา, เริ่มเด่นชัดที่สุดในช่วงปลายทศวรรษ 1960. ความคิดริเริ่มส่งผลให้เกิดการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 3392 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021