คำถาม
การจามหรือการตัดทอนคือการขับลมออกมาทางจมูกและปากอย่างกะทันหันซึ่งควบคุมไม่ได้. การจามสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุซึ่งมักจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุ (เยื่อเมือก) ของ ...