คำถาม
การใช้ชีวิตในเมืองไม่ใช่แนวคิดใหม่. เมืองมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ, เมื่อคนย้ายมาอยู่ใจกลางเมืองเพื่อการค้าและการค้า. ในขณะที่การอยู่อาศัยในเขตชานเมืองมีความโดดเด่นมากขึ้นในศตวรรษที่ 20 เช่น ...