คำถาม
เขตเมืองคือชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น. พื้นที่เมืองถูกสร้างขึ้นผ่านการกลายเป็นเมืองในฐานะเมือง, เมืองและชานเมือง. Urbanization คืออะไร? Urbanization คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองและเมืองต่างๆ. การทำให้เป็นเมือง ...