คำถาม
การศึกษาของ соntemроrаry аrt аllоws นักเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจของตนเอง, สังคมของพวกเขา, และโลก. ช่วยให้พวกเขาเป็นนักคิดทางจิตวิญญาณเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น, ...