คำถาม
มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับความฉลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและกลยุทธ์ของเรา. ผลการวิจัยพบว่าคนที่มีไอคิวสูงมักจะทำผิดพลาดในการตัดสินใจและกลยุทธ์มากกว่าคน ...