คำถาม
คำตอบสำหรับคำถามนี้คือใช่และไม่ใช่. ต้นไม้ก็ผลิใบเรื่อยๆ. เนื่องจากใบไม้เป็นเกราะป้องกันต้นไม้จากสภาพอากาศเลวร้ายและปัจจัยแวดล้อม เช่น แมลงและโรคภัยต่างๆ.