คำถาม
การจัดการข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ. ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของบริษัทได้, ระบุแนวโน้มและกำหนดวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงธุรกิจของพวกเขา. การจัดการข้อมูลได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ...