คำถาม
ลำต้นของพืชประกอบด้วยมัดของเนื้อเยื่อไซเลมที่ลำเลียงน้ำและสารอาหารไปยังใบ. มัดของไซเลมพบในลำต้น, รากและใบ. บันเดิลไซเลมมีทั้ง ...