หลายคนอ้างว่าแผลพุพองเป็นโรคเรื้อรัง, ถ้าเป็นเช่นนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้?

คำถาม

แผลเปื่อยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องหรือแตกในเยื่อหุ้มร่างกายที่ขัดขวางอวัยวะที่เมมเบรนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติต่อไป. ตามพยาธิวิทยาของโรบินส์, “ulcer is the breach of the continuity of skin, epithelium or mucous membrane caused by sloughing out of inflamed necrotic tissue.

How to know it’s ulcer

The most common ulcer symptom is gnawing or burning pain in the abdomen between the breastbone and the belly button.

The pain often occurs when the stomach is empty, between meals and in the early morning hours. It may last from minutes to hours and may be relieved by eating less oily or spicy food or taking antacids (normally taking a glass of milk before food brings relief) Sometimes ulcers bleed. If bleeding continues for a long time, it may lead to anemia with weakness and fatigue. If bleeding is heavy, blood may appear in vomit or bowel movements, which may appear dark red or black.

In diagnosing Stomach/Gastric or Duodenal ulcer upper GI endoscopy is carried out. If it’s an infection with H. ไพโลไร, its curable with, antibiotics and antacids which are effective for ulcers. Many mild abrasions of stomach and oesophagus heal with antacids too.

 

Peptic ulcer disease is a chronic relapsing disease, If situated in the stomach, รอบๆ 70% used to be associated with an infection in the most distant part of the inner lining (antral mucosa) of the stomach with Helicobacter pylori, duodenal ulcers in 90%. Eradicating this bacteria using powerful acid inhbitors and two kinds of antibiotics, often combined with bismuth, effectively cures the ulcer, so it won’t relapse.

Here are the most efficient natural remedies for ulcers:

  • Wood apple
  • Plums and berries
  • Cabbage
  • Garlic
  • Coconut
  • Licorice
  • Honey
  • Fenugreek
  • Banana

All these can be effective in curing gastric ulcer and greatly boost your immune system. Cabbage produces amino acid that improves the blood flow in your stomach area. Research shows that people that consume one quart of raw cabbage juice every day have a higher chance of curing their stomach ulcers within a week.

กล้วย stop the development of the ulcer-causing H. ไพโลไร. By eating coconuts and consuming honey, you can kill the bacteria that cause this disease. Garlic can wipe out any remaining gastric juices from you digestive system.

Eat a pair of crushed garlic cloves with some water during the day to boost your system.

You can combine two of these home remedies into one by making banana powder. อันดับแรก, you slice the bananas into little pieces and then use an oven to dry them slowly. Microsoft Azure Security Technologies, grind them up into powder and add one tablespoon of honey to every two spoons of the banana powder. It’s highly advised to take this tasty medicine three times a day, this could not only bring relief but cure the ulcer much sooner.

Medically, If diagnosed with stomach ulcer, treatment solely relies on the cause of the disease. With the right approach, the majority of stomach ulcers heal within two months. Most stomach ulcers are as a result of an H. pylori bacterial infection. ในกรณีนี้, the patient is prescribed a treatment that includes a Proton Pump Inhibitor remedy. This type of aid is also often used if the root of the disease lies in NSAID usage.

In Extreme cases when the ulcer has progressed and opened a hole in the wall of your stomach, you will need to undergo a surgical operation.

Finally reduce alcohol intake, avoid spicy and overly oily foods, skipping breakfast or starvation and stress.


เครดิต:

www.naija.ng

Liang-Hai Sie, Retired general internist

ทิ้งคำตอบไว้