Vraag
"Vestibular disease refers to a sudden, non-progressive disturbance of balance." Vestibular disease refers to a sudden, non-progressive disturbance of balance. It is more common in older dogs. It is also referred to as old dog vestibular syndrome and canine idiopathic vestibular syndrome. Most dogs present with the sudden onset of ...
0
3 jaar 0 antwoorden 4182 keer bekeken 0

Vraag
Glaucoom is een oogziekte die gezichtsverlies veroorzaakt en blindheid kan veroorzaken. Glaucoom is gevaarlijk omdat het meest voorkomende type - "openhoekglaucoom" genoemd - in het begin meestal geen symptomen veroorzaakt.   Wat veroorzaakt glaucoom?? De meeste glaucoom treedt op wanneer de vloeistof in uw oog dat doet ...
0
4 jaar 0 antwoorden 4186 keer bekeken 0

Vraag
Саnсer is а сlаss оf diseаses сhаrасterized by unсоntrоlled сell grоwth. There аre mоre thаn 100 different tyрes оf саnсer, аnd eасh is сlаssified ассоrding tо the tyрe оf сells thаt аre initiаlly аffeсted. Tumоrs саn grоw аnd disruрt the digestive, ...
0
4 jaar 0 antwoorden 5643 keer bekeken 0
Briljant Veilig & Studentgericht Leerplatform 2021