คำถาม
ค่าเฉลี่ยของเส้นสมมาตรของผีเสื้อ, สี่เหลี่ยม, isosceles triangle and an equilateral triangle are all 3. If you want to know the length of each line's length, then divide the sum of those three by ...
0
2 สัปดาห์ 0 คำตอบ 495 มุมมอง 0

คำถาม
An evergreen contract is a type of contract that allows for the same terms and conditions to be applied year after year, โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ. This makes it ideal for businesses that want stability when doing business with a certain ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 673 มุมมอง 0

คำถาม
IFRS and GAAP are two different accounting standards that businesses must adhere to when reporting their financial performance. IFRS เป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปที่ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่, while GAAP is the Generally Accepted Financial Reporting Standards used ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 677 มุมมอง 0

คำถาม
ภาษีขายเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ใช้กับการขายหรือจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศ. มีการเรียกเก็บโดยฝ่ายนิติบัญญัติในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้สำหรับการใช้จ่ายของรัฐบาล. อัตรา, ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 600 มุมมอง 0

คำถาม
Vaccines are created to help prevent the spread of a disease, while antidotes are used to treat diseases. Vaccines work by helping the body develop immunity against specific pathogens and can provide long-term protection from infection. An antidote, บน ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 495 มุมมอง 0

คำถาม
ใช่, a hydroxyl group can be attached to a triple bonded carbon. This configuration is called an alkoxy group, and it typically occurs in compounds that are water soluble or have low melting points. ตัวอย่างเช่น, the compound acetone has ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 616 มุมมอง 0

คำถาม
Primary amine may be produced using Grignard reagent if both reactants are present in pure form and there is no water involved. อย่างไรก็ตาม, this process can be difficult to control, so it's usually done in an industrial setting. Primary amines ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 540 มุมมอง 0

คำถาม
ใช่, วัสดุที่สามารถดูดซับแสงอินฟราเรดและปล่อยแสงที่มองเห็นได้. นี้เรียกว่า " กฎหมายของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์ ," และเป็นจริงสำหรับวัสดุทั้งหมดรวมทั้งน้ำ. รังสีอินฟราเรดมีพลังแต่มีความยาวคลื่นสั้น (นานกว่าที่มนุษย์เห็น), ในขณะที่ ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 592 มุมมอง 0

คำถาม
น่าเสียดาย, the Cannizzaro reaction does not always occur simultaneously during benzoin condensation. This process is generally triggered by aldehydes and ketones that are present in fragrances, creating an undesirable odor and color change. The Cannizzaro reaction occurs when two aldehydes react ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 518 มุมมอง 0

คำถาม
เลขที่, โมเลกุลไม่แลกเปลี่ยนระหว่างของแข็งและของเหลวในสภาวะสมดุล. เนื่องจากความเข้มข้นของอนุภาคจะเท่ากันเสมอไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนกี่ครั้งก็ตาม. กล่าวอีกนัยหนึ่ง, two fluids will remain at equilibrium ...
0
4 สัปดาห์ 0 คำตอบ 546 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021