คำถาม
พยาบาลเด็กที่ต้องการอาจสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาการพยาบาล 2 ปี(ADN) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปีในการพยาบาล(BSN). เช่นเดียวกับโปรแกรมประกาศนียบัตรพยาบาล, หลักสูตรปริญญาเหล่านี้เสนอการศึกษาในห้องเรียนรวมกับประสบการณ์ทางคลินิก. พยาบาลเด็กเป็นพยาบาลวิชาชีพ ...