คำถาม
หลักการบัญชีเป็นกฎและแนวทางทั่วไปที่บริษัทต้องปฏิบัติตามในการรายงานบัญชีและบันทึกทางการเงินทั้งหมด. มีระบบบัญชีต่างๆ ที่สร้างมาตรฐานขึ้น. ระบบหลักการบัญชีที่พบบ่อยที่สุดคือ IFRS, สหราชอาณาจักร GAAP, และ US ...