คำถาม
ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลใดที่ถูกจับถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้รับแจ้ง, โดยเร็วที่สุด, เหตุแห่งการจับกุมดังกล่าวและเขาจะไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในการปรึกษาหารือ, และได้รับการปกป้อง ...