คำถาม
การเรียนรู้ภาษาใหม่ต้องใช้เวลาและความพยายาม. กระบวนการจะเร็วขึ้นหากคุณเข้าใจภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มเรียน. เพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศส, ...