คำถาม
ทำไมการสอบเกาเกาของจีนจึงยากที่สุดในโลก, การสอบ Gaokao ของจีนเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ. การสอบ Gaokao ของจีนเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ. การสอบ Gaokao ของจีนเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ...