คำถาม
ภูมิศาสตร์การเมืองคือการศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ของหน่วยงานทางการเมือง, โดยคำนึงถึงการจัดวางพื้นที่เป็นพิเศษ, รวมถึงวิธีการจำแนกและแบ่งย่อยด้วย, และปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาส่งผลต่อขอบเขตอย่างไร.