คำถาม
เซลล์อิเล็กโทรไลต์สามารถแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้, แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับเซลล์สุริยะที่ทำเช่นนั้น. เนื่องจากเซลล์อิเล็กโทรไลต์ใช้อิเล็กโทรดโลหะเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าในขณะที่เซลล์สุริยะใช้สารกึ่งตัวนำเพื่อสร้าง ...