คำถาม
ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกมีสามประเภท: แตกต่าง, บรรจบกัน, และแปลงขอบเขตแผ่น.