ขอบเขตการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก – รู้จักไดเวอร์เจนท์ให้มากขึ้น, ขอบเขตแผ่นบรรจบกันและแปลงร่าง

คำถาม

ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกมีสามประเภท: แตกต่าง, บรรจบกัน, และแปลงขอบเขตแผ่น.

This image shows the three main types of plate boundaries: divergent, convergent, and transform.

This image shows the three main types of plate boundaries: แตกต่าง, บรรจบกัน, and transform. Image courtesy of the U.S. Geological Survey. ดาวน์โหลดภาพ (jpg, 76 KB).

The Earth’s lithosphere, which includes the crust and upper mantle, is made up of a series of pieces, or tectonic plates, that move slowly over time.

NS divergent boundary occurs when two tectonic plates move away from each other. Along these boundaries, earthquakes are common and magma (molten rock) rises from the Earth’s mantle to the surface, solidifying to create new oceanic crust.

When two plates come together, it is known as a convergent boundary. The impact of the colliding plates can cause the edges of one or both plates to buckle up into a mountain ranges or one of the plates may bend down into a deep seafloor trench. A chain of volcanoes often forms parallel to convergent plate boundaries and power earthquakes around common along these boundaries.

At convergent plate boundaries, oceanic crust is often forced down into the mantle where it begins to melt. Magma rises into and through the other plate, solidifying into granite, the rock that makes up the continents. ดังนั้น, at convergent boundaries, continental crust is created and oceanic crust is destroyed.

Two plates sliding past each other forms a transform plate boundary. Natural or human-made structures that cross a transform boundary are offset—split into pieces and carried in opposite directions. Rocks that line the boundary are pulverized as the plates grind along, creating a linear fault valley or undersea canyon. Earthquakes are common along these faults. In contrast to convergent and divergent boundaries, crust is cracked and broken at transform margins, but is not created or destroyed.

 


เครดิต:

National Oceanic and Atmospheric Administration
เรา. Department of Commerce

https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/plate-boundaries.html

ทิ้งคำตอบไว้