คำถาม
ในการศึกษาที่จัดทำโดยวารสารศัลยกรรมกระดูกและข้อ, พบว่าคนตัวสูงมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกมากขึ้น. ไม่ใช่แค่เรื่องความสูง, แต่ยัง ...